Zelená infraštruktúra v obci Kynceľová

Kynceľová – Obec sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Úspešný projekt predpokladá v blízkej budúcnosti dobudovanie niekoľkých zelených zón v obci pre kultúru, šport a oddych. Na oficiálnej webstránke obce sa konkrétne píše o týchto zónach:

Oddychová zóna – vnikne niekoľko zón s lavičkami, napr. pod ihriskom a pri novovybudovanom vsakovacom jazierku.
Kultúrno-spoločenská zóna – tu bude osadené drevené pódium s dreveným prestrešením . V hľadisku bude zatrávnňovacia dlažba. Za pódiom bude systémová zelená stena, ktorá oddelí opticky aj hlukovo zónu od rodinnej zástavby.
Zóna pre šport – pôvodné ihrisko sa revitalizuje na nové trávnané ihrisko pre loptové hry. Súčasťou bude aj nové oplotenie.
Zelená infraštruktúra – všetky revitalizované plochy budú nanovo zazelenené.

Určite veľa napovie aj priložený projektový obrázok.

(alb) podľa kyncelova.sk
Foto: kyncelova.sk